ശരീരത്തിൽ ഓരോ വിറ്റാമിൻ കുറയുമ്പോഴും ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ Health tips

ശരീരത്തിൽ ഓരോ വിറ്റാമിൻ കുറയുമ്പോഴും ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ 

 1. Fragile hair and nails

Various elements might cause weak hair and nails. One of them is an absence of biotin.


Biotin, otherwise called vitamin B7, assists the body with changing over food into energy. A lack in biotin is exceptionally uncommon, yet when it happens, fragile, diminishing, or parting hair and nails are probably the most perceptible side effects.


Different side effects of biotin lack incorporate constant weakness, muscle agony, issues, and shivering in the hands and feet (1).


Pregnant ladies, weighty smokers or consumers, and individuals with stomach related messes like Crohn's illness are at the most serious gamble of creating biotin inadequacy.


Likewise, the delayed utilization of anti-infection agents and some enemy of seizure meds is a gamble factor (2Trusted Source).

Be patient and watch the entire video below 👇
Post a Comment

Previous Post Next Post